معرفی کتاب های اساتید

 94/01/13

معرفی توسط دکتر عبدالحسینی :   نظریه کوانتومی- کیهان شناسی -فیزیک ذرات -گرمایش جهانی -ساخت وکار ذهن -سرگذشت فیزیک نوین -فلسفه علم - نرم ونازک- فیزیک اندیشه ها ویافته ها-(فرهنگ معاصر)-اخلاق حرفه ای -ریاضیات انتخاب - برای عشق به فیزیک - فیزیک دانش روز برای همه-

physics ( why matter matters ) 

university physics ( with modern phyics)

quantum mechanics  

تحت نظارت وف بومی