هیئت مدیره انجمن

***طبق اساسنامه انجمن های علمی همه دانشجویان عضو انجمن علمی هستند***

 

تحت نظارت وف بومی