باشگاه فیزیک مهرماه

  • Posted on: 11 October 2015
  • By: physicssa

در تاریخ94/7/7باشگاه فیزیک اصفهان باهمکاری انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی در سالن کنفرانس شهر علم برگزار شد .در این جلسه دکتر عبدالحسینی از اساتید دانشکده فیزیک در زمینه نانو فناوری سخنرانی کردند . پس از صرف پذیرایی جلسه خبر نشست و سوال هفته برپا شد. سه شنبه اول هر ماه این مراسم در شهر علم برگزار می شود که در آن روز انجمن علمی دانشجویان دانشکده را به این مراسم می برد.

تحت نظارت وف بومی