سخنرانی پروفسور سید رقیب حسن

  • Posted on: 5 May 2015
  • By: physicssa

در روز شنبه مورخ 5 اردیبهشت 1393 آقای دکتر سید رقیب حسن از کشور هندوستان با همکاری انجمن علمی فیزیک سخنرانی پیرامون مسائل آموزشی در خارج از کشور و مزایای  مطالعه ی علم فیزیک انجام دادند.در این جلسه تنی چند از اساتید دانشکده فیزیک و دانشجویان شرکت نمودند در این جلسه صحبت های ایشان برای دانشجویالن کارشناسی نیز ترجمه شد.

  

تحت نظارت وف بومی