هیئت مدیره انجمن

***طبق اساسنامه انجمن های علمی همه دانشجویان عضو انجمن علمی هستند***